คณะกรรมการ บริษัท และคณะผู้บริหาร

Alain Painchaud

ระธานกรรมการและหัวหน้าคณะผู้บริหาร

Klara R.

กรรมการ บริษัท และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

.

Alain S.

กรรมการ บริษัท และกรรมการบริหาร

Prenstri T.

กรรมการ บริษัท และกรรมการบริหาร

Professional Services - Professional Results